Witte grafstenen, grijze grafstenen

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Witte Grafstenen, Grijze Grafstenen, Bouveloo, Wortegem-Petegem, Heemkundige Kring

Witte grafstenen, grijze grafstenen


~17/03/2015


Een vaak gelezen en gehoorde opvatting over het funeraire erfgoed van de Eerste Wereldoorlog is het volgende, ik citeer: Intussen is het Verdrag van Versailles sinds lang dode letter. Niet echter op de begraafplaatsen van Duitse soldaten. De ingetogenheid ervan heeft namelijk veel, zo niet alles, te maken met de verordening van Versailles dat op Duitse militaire begraafplaatsen geen wit toegelaten was. Wit stond symbool voor heldenmoed en vrijheid, voor de jubel van de dood. Geen wonder dat de Britse en Amerikaanse begraafplaatsen er zo schitterend bij liggen en de Duitse zo droef. Detail: de gesneuvelde Amerikanen liggen er op Amerikaanse grond, de Duitsers kregen hun akkers in erfpacht.


Wat zegt nu het Verdrag van Versailles in werkelijkheid over de oorlogsgraven? Artikel 225 en 226 hebben betrekking op de graven van gesneuvelden.


Art.225: De geallieerde en de verbonden regeringen en de Duitse regering zullen ervoor    zorgen dat de graven van soldaten en zeelui met respect behandeld en bewaard     blijven in de respectieve landen.


  Zij komen overeen elke commissie te erkennen die aangesteld is door een geallieerde   of verbonden regering om de hogervermelde graven te identificeren, te registreren en   ervoor te zorgen dat er aangepaste gedenktekens worden opgericht. Zij zullen er ook   voor zorgen dat zij hun taak ongestoord kunnen uitvoeren.


  Zij komen ook overeen alle faciliteiten te voorzien, zover als hun eigen wetten en de   eisen van de openbare gezondheidszorg het toelaten, om gevolg te geven aan de   vragen om de lichamen van hun soldaten en zeelui te  transporteren naar hun eigen   land.


Art.226: De graven van krijgsgevangen en geïnterneerde burgers die ingezetenen zijn van de    oorlogvoerende landen en die gestorven zijn in gevangenschap, zullen behoorlijk    onderhouden worden in overeenkomst met Artikel 225.


   De geallieerde en verbonden regeringen enerzijds en de Duitse regering anderzijds    nemen wederzijds stappen om elkaar het volgende te verschaffen:


   1. een volledige lijst van hen die stierven, samen met alle mogelijke informatie die

      die nuttig kan zijn voor identificatie.

2. alle informatie zoals het aantal en de ligging van de graven van al diegenen die

      begraven zijn zonder identificatie.


Nergens wordt dus ook maar iets vermeld over het al dan niet mogen gebruiken van eender welk kleur bij het kiezen van grafstenen.


Hoe een gerucht, een opvatting of interpretatie een eigen leven kan gaan leiden.


Wat betreft de Duitse oorlogskerkhoven is de grond door België in bruikleen gegeven, zolang de oorspronkelijke functie behouden blijft. Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen beide soevereine staten.


De grond van de enige Amerikaanse begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog in Waregem is “ door de Belgische regering gratis en belastingvrij ter beschikking gesteld om het te gebruiken als permanente begraafplaats.” Dit blijkt niet helemaal te kloppen, want tegen eind 1923 had Amerika in totaal al 110.000 $ betaald voor de gronden en aanleg van de begraafplaats. Op 19 juli 1941 werd de verantwoordelijkheid van de begraafplaats overgedragen aan de Belgische administratie.
Witte Grafstenen, Grijze Grafstenen, Bouveloo, Heemkundige Kring, Wortegem-Petegem

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS